Onze motivatie

Het hart van stichting BUtogether bepaalt het reilen en zeilen van het werk. De spreekbeurten, BUevents en het True You project. Gods woord is alom richtinggevend, hieruit komen de werkwijze, het mensbeeld en ook de manier van werken voort.

“Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus..”     – 1 Korinte 12: 12 –

BUtogether

BUtogether komt voort uit 1 Korintiërs 12, waar geschreven staat over het Lichaam van Christus. BU staat voor ‘wees jezelf’, juist wanneer je jezelf aanvaart vanuit een wederkerige relatie met Jezus Christus ben je op je allermooist. Maar we hebben elkaar nodig om het Leven te leven, net zoals het lichaam slechts goed functioneert wanneer ieder deel werkt. In de individualisering van de maatschappij is eenzaamheid een veelvoorkomend probleem, maar ook het niet meer bespreekbaar (kunnen) maken van belangrijke levensthema’s. Dat is juist van groot belang.
“Dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.”      – Efeze 4: 15-16 –

Onze visie

  • Mensbeeld
  • God wil jouw Bron zijn!
  • Liefde
  • Waarheid
  • Het doel van het leven

SONY DSC

Mensbeeld
Wanneer je kijkt naar Spreuken 4:23 staat daar ‘Bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven!’. Toen God de mens geschapen had, naar Zijn beeld, was er volmaaktheid. Volledige intimiteit en relatie met de Almachtige God van hemel en aarde. Adam en Eva kenden God en wisten zich volledig gekend door Hem. De zondeval bracht gebrokenheid, schuld, schaamte, onzekerheid. Minderwaardigheid is hierbij deel geworden van de mens. Maar wij willen ons ten allen tijden geliefd en gekend voelen, wat een immense invloed heeft op de keuzes die ieder mens maakt.
Hoe (minder)waardig je jezelf voelt, heeft effect op hoe je je omgeving, de maatschappij, jezelf ervaart. Dat beïnvloedt je gedachten, je emoties, je wil en uiteindelijk je keuzes. Een voorbeeld, wanneer je bemerkt dat je aanzien krijgt wanneer je een grote auto rijdt, geeft dat een goed gevoel. Of als je de nieuwste smartphone heb, ook al had je de één na laatste versie, toch wil je die nieuwste, want dan ben je weer dé (wo)man! Als het dan daarop aankomt is dat gedrag, die persoon of dat materiaal eigenlijk je ‘bron’ van eigenwaarde. De bron die jou zekerheid geeft. Maar op een gegeven moment ga je bemerken dat het een bak is die geen water houdt, je hebt steeds meer nodig om hetzelfde effect te krijgen.
“Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden.”    – Jeremia 2: 13 –
“Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.”      – Spreuken 4:23 –

God wil jouw Bron zijn!
Uiteindelijk heeft ieder mens het verlangen om volledig gekend en geliefd te zijn, op zoek naar een bron die vervulling geeft. God wil de Bron zijn van jouw leven. Dat je mag gaan ontdekken dat je identiteit niet in geld, macht, spullen of waar dan ook ligt, maar in Hem! Jezus zegt; Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ (Johannes 7:37-38). En tegen de Samaritaanse vrouw zei Hij: ‘Een ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar dat water dat Ik hem geven zal, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’

Liefde
Gods intentie met de mensheid is om in relatie met de mens te leven, waarbij de mens de heerschappij over de schepping kreeg. Het is wel duidelijk dat de mensheid de plank behoorlijk misgeslagen heeft door God ongehoorzaam te zijn. Gebrokenheid is het gevolg geweest van deze keuze, wat zichtbaar is in de huidige maatschappij. Juist omdat God de relatie hersteld wilde hebben, heeft Hij een ontzettend kostbare beslissing gemaakt. Hij heeft namelijk Zijn enig geboren Zoon naar de aarde gestuurd om de mens in staat te stellen weer tot God te naderen. In de herstelde relatie met God komt de mens tot het doel dat God met je heeft. Namelijk leven tot eer en verheerlijking van Zijn naam.

Waarheid
Gods woord is de waarheid. Deze overtuiging maakt dat elk levensthema te toetsen is aan wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Jezus Christus zegt dat wanneer wij het woord kennen, we de waarheid kennen en dat de waarheid ons vrij zal maken. Vrij om te leven zoals God het leven bedoeld heeft. De overtuiging van BUtogether is dan ook ‘Wanneer de Heere God het leven geschapen heeft, mogen we toch juist ook bij Hem zijn voor de handleiding van het Leven!’ Hij weet als beste hoe het leven geleefd kan worden.
“Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken     – Johannes 8: 31b-32 –
“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”     – 2 Timotheüs 3: 16-17 –

Het doel van het leven

Leven tot eer en glorie van Hem. Dat betekent absoluut levensheiliging. Niet als doel op zichzelf, maar als uitwerking van Gods genade in je leven. Wanneer jouw hart geraakt wordt door Gods ontzagwekkend grote kracht en genade, dan ontdek je dat je ernaar verlangt alles wat je hebt op tafel te leggen en te zeggen, Heer wat wilt U dat ik doen zal met mijn leven, mijn financiën, mijn talenten, mijn alles. Je ontdekt dat niet jijzelf meer leeft, maar dat Jezus leeft in jou. Wat een vrijheid!
“Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.”     – 1 Korinte 10: 31 –